fbpx

????? ???????????? ???????? ?

????? ???????????? ???????? ?

? ????????? ???????????? ???????? ? ? ?? ? [??? ? ???????] ?
? 05 DECEMBER
10h15’.
? Buyin: 360.000 Crown.
? Starting Chips: 8.000
Blind duration: 15’
———
? ????? ???????????? ???????? ? ???
? 05 DECEMBER
11h30’.
? GTD: 333,000,000 Crown.
? Buyin: 1.800.000 Crown.
? Starting Chips: 20.000
Blind duration: 20’
? ?????: ???? 10? ??̛̀ ????? ???? ???̂́? ????? ??
——–
? ????????? ???????????? ???????? ? ? ?? ? [??? ? ???????] ?
? 05 DECEMBER
15h30’.
? Buyin: 360.000 Crown.
? Starting Chips: 8.000
Blind duration: 15’
==========
? ????? ???????????? ???????? ? ???
? 06 DECEMBER
11h30’.
? GTD: 333,000,000 Crown.
? Buyin: 1.800.000 Crown.
? Starting Chips: 20.000
Blind duration: 20’
==========
? ????? ???????????? ???????? ? ???
? 07 DECEMBER
11h30’.
? GTD: 333,000,000 Crown.
? Buyin: 1.800.000 Crown.
? Starting Chips: 20.000
Blind duration: 20’
=========
? ????? ???????????? ???????? ? ???
? 07 DECEMBER
15h30’.
? GTD: 333,000,000 Crown.
? Buyin: 1.800.000 Crown.
? Starting Chips: 20.000
Blind duration: 20’
========
?????? ???????????? ???????? ? ????? ????
? 08 DECEMBER
10h15’.
Blind duration: 25’
——-
Crown Poker Club
? Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
Hotline: +84976927696
? Email: contact@crowpokerclub.com
? Website: Https://crownpokerclub.com


#poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #crownpoker #crownpokerhanoi #poker_tournament

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *