fbpx

????? ???? ?????? ??????? ??

? ????? ???? ?????? ??????? ?? [??? ?.?? ??]?
? 05 MARCH
⏱ 12h00’.
? GTD: 1.200,000,000 Crown.
? Buyin: 6.600.000 Crown.
? Starting Chips: 30.000
⏰ Blind duration: 30’
? ????? ???? ?????? ??????? ?? [??? ?.?? ??]?
? 06 MARCH
⏱ 12h00’.
? ????? ???? ?????? ??????? ?? [??? ?.?? ??]?
? 07 MARCH
⏱ 11h00’.
? ????? ???? ?????? ??????? ?? [??? ?.?? ?? (?????)]?
? 07 MARCH
⏱ 16h30’.
?????? ???? ?????? ??????? ?? [??? ?.?? ????? ???]?
? 08 MARCH
⏱ 11h00’.
——–
Crown Poker Club
? Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
Hotline: +84976927696
? Email: contact@crowpokerclub.com
? Website: crownpokerclub.com
?https://twitter.com/CrownPokerClub
#poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #crownpoker #crownpokerhanoi #poker_tournament

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *