fbpx

Category Archives: Sự kiện

Crown Championship December III

🏆 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈𝐈𝐈 𝟏𝐀 – 𝟏𝐁[𝐆𝐓𝐃 𝟑𝟑𝟑𝐦]🏆
📅 19-20 DECEMBER
⏱ 12h30’.
💰 GTD: 333,000,000 Crown.
💸 Buyin: 1.800.000 Crown.
🌡 Starting Chips: 20.000
⏰ Blind duration: 25’
🏆 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈𝐈𝐈 𝟏𝐂-𝟏𝐃 [𝐆𝐓𝐃 𝟑𝟑𝟑𝐦]🏆
📅 21 DECEMBER
⏱ 11h30’ – 15h30’.
💰 GTD: 333,000,000 Crown.
💸 Buyin: 1.800.000 Crown.
🌡 Starting Chips: 20.000
⏰ Blind duration: 25’-20′ ( Turbo )

——-
Crown Poker Club
🎯 Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
Hotline: +84976927696
📧 Email: contact@crowpokerclub.com
🌐 Website: crownpokerclub.com
#poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #crownpoker #crownpokerhanoi #poker_tournament

CROWN CHAMPIONSHIP DECEMBER II

🏆 𝐒𝐚𝐭𝐄𝐋𝐋𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈𝐈 𝟏 𝐈𝐍 𝟔 [𝐆𝐓𝐃 𝟔 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬] 🏆
📅 11 DECEMBER
13h30’.
💸 Buyin: 480.000 Crown.
🌡 Starting Chips: 8.000
Blind duration: 15’
==============
🏆 𝐒𝐚𝐭𝐄𝐋𝐋𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈𝐈 𝟏 𝐈𝐍 𝟔 [𝐆𝐓𝐃 𝟔 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬] 🏆
📅 12 DECEMBER
10h15’.
💸 Buyin: 480.000 Crown.
🌡 Starting Chips: 8.000
Blind duration: 15’
—–
🏆 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈𝐈 𝟏𝐀 [𝐆𝐓𝐃 𝟒𝟎𝟎𝐦]🏆
📅 12 DECEMBER
12h15’.
💰 GTD: 400,000,000 Crown.
💸 Buyin: 2.400.000 Crown.
🌡 Starting Chips: 20.000
Blind duration: 25’
==============
🏆 𝐒𝐚𝐭𝐄𝐋𝐋𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈𝐈 𝟏 𝐈𝐍 𝟔 [𝐆𝐓𝐃 𝟔 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬] 🏆
📅 13 DECEMBER
10h15’.
💸 Buyin: 480.000 Crown.
🌡 Starting Chips: 8.000
Blind duration: 15’
—–
🏆 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈𝐈 𝟏𝐁 [𝐆𝐓𝐃 𝟒𝟎𝟎𝐦]🏆
📅 13 DECEMBER
12h15’.
💰 GTD: 400,000,000 Crown.
💸 Buyin: 2.400.000 Crown.
🌡 Starting Chips: 20.000
Blind duration: 25’
================
🏆 𝐒𝐚𝐭𝐄𝐋𝐋𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈𝐈 𝟏 𝐈𝐍 𝟔 [𝐆𝐓𝐃 𝟔 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬] 🏆
📅 14 DECEMBER
10h15’.
💸 Buyin: 480.000 Crown.
🌡 Starting Chips: 8.000
Blind duration: 15’
—–
🏆 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈𝐈 𝟏𝐂 [𝐆𝐓𝐃 𝟒𝟎𝟎𝐦]🏆
📅 14 DECEMBER
12h15’.
💰 GTD: 400,000,000 Crown.
💸 Buyin: 2.400.000 Crown.
🌡 Starting Chips: 20.000
Blind duration: 25’
—–
🏆 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈𝐈 𝟏𝐃 𝐓𝐮𝐫𝐛𝐨 [𝐆𝐓𝐃 𝟒𝟎𝟎𝐦]🏆
📅 14 DECEMBER
16h30’.
💰 GTD: 400,000,000 Crown.
💸 Buyin: 2.400.000 Crown.
🌡 Starting Chips: 20.000
Blind duration: 20’
===============
🏆 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈𝐈 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐃𝐚𝐲 🏆
📅 15 DECEMBER
11h00’.
💰 GTD: 400,000,000 Crown.
Blind duration: 30’
—–

 


Crown Poker Club
🎯 Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
Hotline: +84976927696
📧 Email: contact@crowpokerclub.com
🌐 Website: Https://crownpokerclub.com

𝐂𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈

𝐂𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈

🏆 𝐒𝐀𝐓𝐄𝐋𝐋𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈 𝟏 𝐈𝐍 𝟔 [𝐆𝐓𝐃 𝟔 𝐓𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓𝐒] 🏆
📅 05 DECEMBER
10h15’.
💸 Buyin: 360.000 Crown.
🌡 Starting Chips: 8.000
Blind duration: 15’
———
🏆 𝐂𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈 𝟏𝐀🏆
📅 05 DECEMBER
11h30’.
💰 GTD: 333,000,000 Crown.
💸 Buyin: 1.800.000 Crown.
🌡 Starting Chips: 20.000
Blind duration: 20’
📌 𝐁𝐨𝐧𝐮𝐬: 𝐟𝐥𝐢𝐩 10𝐌 𝐭𝐮̛̀ 𝐩𝐫𝐢𝐳𝐞 𝐩𝐨𝐨𝐥 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟐📌
——–
🏆 𝐒𝐀𝐓𝐄𝐋𝐋𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈 𝟏 𝐈𝐍 𝟔 [𝐆𝐓𝐃 𝟔 𝐓𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓𝐒] 🏆
📅 05 DECEMBER
15h30’.
💸 Buyin: 360.000 Crown.
🌡 Starting Chips: 8.000
Blind duration: 15’
==========
🏆 𝐂𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈 𝟏𝐁🏆
📅 06 DECEMBER
11h30’.
💰 GTD: 333,000,000 Crown.
💸 Buyin: 1.800.000 Crown.
🌡 Starting Chips: 20.000
Blind duration: 20’
==========
🏆 𝐂𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈 𝟏𝐂🏆
📅 07 DECEMBER
11h30’.
💰 GTD: 333,000,000 Crown.
💸 Buyin: 1.800.000 Crown.
🌡 Starting Chips: 20.000
Blind duration: 20’
=========
🏆 𝐂𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈 𝟏𝐃🏆
📅 07 DECEMBER
15h30’.
💰 GTD: 333,000,000 Crown.
💸 Buyin: 1.800.000 Crown.
🌡 Starting Chips: 20.000
Blind duration: 20’
========
🏆𝐂𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝐈 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐀𝐘🏆
📅 08 DECEMBER
10h15’.
Blind duration: 25’
——-
Crown Poker Club
🎯 Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
Hotline: +84976927696
📧 Email: contact@crowpokerclub.com
🌐 Website: Https://crownpokerclub.com


#poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #crownpoker #crownpokerhanoi #poker_tournament

𝐂𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 IN NOVEMBER 2019

🏆𝐂𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏🏆

🏆 𝐂𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝟏𝐀 [𝐆𝐓𝐃 𝟐𝟎𝟎𝐌]🏆
📅 28 NOVEMBER
10h30’.
💰 GTD: 200,000,000 Crown.
💸 Buyin: 880.000 Crown.
🌡 Starting Chips: 16.000
Blind duration: 20’
📌 𝐁𝐨𝐧𝐮𝐬: 𝐟𝐥𝐢𝐩 𝟓𝐌 𝐭𝐮̛̀ 𝐩𝐫𝐢𝐳𝐞 𝐩𝐨𝐨𝐥 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟐📌
——
🏆 𝐂𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝟏𝐁 [𝐆𝐓𝐃 𝟐𝟎𝟎𝐌]🏆
📅 29 NOVEMBER
10h30’.
💰 GTD: 200,000,000 Crown.
💸 Buyin: 880.000 Crown.
🌡 Starting Chips: 16.000
Blind duration: 20’
—–
🏆 𝐂𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝟏𝐂 [𝐆𝐓𝐃 𝟐𝟎𝟎𝐌]🏆
📅 30 NOVEMBER
10h30’.
💰 GTD: 200,000,000 Crown.
💸 Buyin: 880.000 Crown.
🌡 Starting Chips: 16.000
Blind duration: 20’
—–
🏆 𝐂𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝟏𝐃 [𝐆𝐓𝐃 𝟐𝟎𝟎𝐌]🏆
📅 30 NOVEMBER
15h00’.
💰 GTD: 200,000,000 Crown.
💸 Buyin: 880.000 Crown.
🌡 Starting Chips: 16.000
Blind duration: 15’
🏆 𝐂𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐃𝐀𝐘 [𝐆𝐓𝐃 𝟐𝟎𝟎𝐌]🏆
📅 01 DECEMBER
10h30’.
—–
Crown Poker Club
🎯 Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
Hotline: +84976927696
📧 Email: contact@crowpokerclub.com
🌐 Website: https://crownpokerclub.com


#poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #crownpoker #crownpokerhanoi #poker_tournament

 

CROWN GRAND OPENING

💥💥👏👏 Chào mừng VĐV đến với Crown Poker Club trong sự kiện đặc biệt 🎊🎉 đánh dấu sự quay trở lại của CLB. Để chào mừng cho sự kiện đặc biệt này CLB sẽ mang đến cho các VĐV một giải đấu lớn 🏆🏆 CROWN GRAND OPENING SERIES 🏆🏆 sẽ diễn ra trong 7 🕑📆 ngày từ 17 – 24/11.
Với cơ cấu giải thưởng lên đến💸💸3.2 BILLION💰💎 sẽ được trao cho nhà vô địch🏆 .
🏆🏆 CROWN GRAND OPENING SERIES🏆🏆 sẽ được tổ chức tại Crown Poker Club, Tầng 7, Tòa nhà NHS Center, 214 Hào Nam, Cát Linh, Hà Nội.
Cảm ơn các VĐV đến tham gia sự kiện. Chúc các VĐV có một giải đấu thật thành công.


CLB Crown Poker Club
🎯🎯Địa chỉ: Tầng 7, 214 Hào Nam, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: +84.97 6927696
📧 Email: contact@crownpokerclub.com

Website: CrownPokerClub.com

Soft Opening

😍 😍🔔Sau quãng thời gian tạm nghỉ để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, Crown Poker Club 💥📣📣 xin vui mừng thông báo từ ngày 13-16/11-2019, CLB sẽ chính thức trở lại với lịch Soft Opening tại địa chỉ mới tầng 7, 214 Hào Nam, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

🎲🔥🔥🥇Soft Opening sẽ là sự kiện đánh dấu sự trở lại của CLB tại địa điểm mới với thiết kế mới theo phong cách sang trọng, trang thiết bị mới, hiện đại và cũng là để chuẩn bị tốt nhất cho ngày Grand Opening.📅🎉

💥💥Trong thời gian Soft Opening, 📩CLB hy vọng sẽ được tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp của VĐV về chất lượng dịch vụ của CLB, qua đó có thể kịp thời điều chỉnh để mang đến cho VĐV sự hài lòng nhất khi đến với CLB, cũng như cùng với CLB tạo ra 1 sân chơi lành mạnh giúp môn thể thao trí tuệ Poker ngày một phát triển.

🏃🏃Hãy đến để trở thành những VĐV đầu tiên tận hưởng và trải nghiệm một sân chơi chưa từng có.💢💤

🎯🎯Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà NHS Center, 214 Hào Nam, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: +84 90 3077611

Website: Crownpokerclub.com