fbpx

CROWN CHAMPIONSHIP DECEMBER II

? ????????? ???????????? ???????? ?? ? ?? ? [??? ? ???????] ?
? 11 DECEMBER
13h30’.
? Buyin: 480.000 Crown.
? Starting Chips: 8.000
Blind duration: 15’
==============
? ????????? ???????????? ???????? ?? ? ?? ? [??? ? ???????] ?
? 12 DECEMBER
10h15’.
? Buyin: 480.000 Crown.
? Starting Chips: 8.000
Blind duration: 15’
—–
? ????? ???????????? ???????? ?? ?? [??? ????]?
? 12 DECEMBER
12h15’.
? GTD: 400,000,000 Crown.
? Buyin: 2.400.000 Crown.
? Starting Chips: 20.000
Blind duration: 25’
==============
? ????????? ???????????? ???????? ?? ? ?? ? [??? ? ???????] ?
? 13 DECEMBER
10h15’.
? Buyin: 480.000 Crown.
? Starting Chips: 8.000
Blind duration: 15’
—–
? ????? ???????????? ???????? ?? ?? [??? ????]?
? 13 DECEMBER
12h15’.
? GTD: 400,000,000 Crown.
? Buyin: 2.400.000 Crown.
? Starting Chips: 20.000
Blind duration: 25’
================
? ????????? ???????????? ???????? ?? ? ?? ? [??? ? ???????] ?
? 14 DECEMBER
10h15’.
? Buyin: 480.000 Crown.
? Starting Chips: 8.000
Blind duration: 15’
—–
? ????? ???????????? ???????? ?? ?? [??? ????]?
? 14 DECEMBER
12h15’.
? GTD: 400,000,000 Crown.
? Buyin: 2.400.000 Crown.
? Starting Chips: 20.000
Blind duration: 25’
—–
? ????? ???????????? ???????? ?? ?? ????? [??? ????]?
? 14 DECEMBER
16h30’.
? GTD: 400,000,000 Crown.
? Buyin: 2.400.000 Crown.
? Starting Chips: 20.000
Blind duration: 20’
===============
? ????? ???????????? ???????? ?? ????? ??? ?
? 15 DECEMBER
11h00’.
? GTD: 400,000,000 Crown.
Blind duration: 30’
—–

 


Crown Poker Club
? Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
Hotline: +84976927696
? Email: contact@crowpokerclub.com
? Website: Https://crownpokerclub.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *